Bói Cá

Hãy chọn một con cá ở trong bể mà bạn hình dung là chính mình.
Pick a fish that you imagine that you are it.

Lưu ý: Các mục tử vi bói toán, trắc nghiệm chỉ mang tính chất tham khảo, giải trí