Bạn đã quên người ấy?

Nếu bạn tiếp tục vẽ tiếp theo mũi tên thì múi tiếp sẽ...
If you were to continue to draw following the arrow, the next peak will be...

Cao hơn múi trước - Taller than the peak before
Bằng múi trưới - Same height as the peak before
Thấp hơn múi trước - Shorter than the peak before
Lưu ý: Các mục tử vi bói toán, trắc nghiệm chỉ mang tính chất tham khảo, giải trí