Bạn có phải là người lịch sự?
Hầu như ai cũng muốn được mọi người khen ngợi là lịch sự và nhiều người phải rèn luyện mình để đạt được điều này. Hãy dựa vào bản trắc nghiệm sau đây để biết bạn có phải là người lịch sự hay không?

1. Bạn có vui vẻ chào người mà bạn mới gặp lần đầu không?
Không
2. Say bét nhè ở nơi làm việc hoặc ở nơi công cộng, có đông người qua lại, là:
Không thể chấp nhận được
Chấp nhận được
3. Là con gái mà ăn mặc hở hang, khêu gợi ở nơi công cộng thì thật là đáng xấu hổ, đáng phê phán.
Ðúng
Không đúng
4. Là chính khách mà ăn nói văng mạng trên vô tuyến, như vậy là:
Dũng cảm
Không nên
5. Đến nhà người khác chơi mà không hề có chút quà nhỏ là:
Không lịch sự
Chuyện bình thường
Lưu ý: Các mục tử vi bói toán, trắc nghiệm chỉ mang tính chất tham khảo, giải trí